gallaxy
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ,સુરત​ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
Loading...
તારીખ:
તારીખ:
શીર્ષક:
Date:
Date:
Subjet:
ક્રમ તારીખ શીર્ષક ડાઉનલોડ
No Date Subject Download
1 06-03-2017 બાળકોની સુષુત્પ શકિતોની ઓળખ કરાવતી શૈક્ષણિક ફિલ્મ શાળાઓમાં દર્શાવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૬૩ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) બાળકોની સુષુત્પ શકિતોની ઓળખ કરાવતી શૈક્ષણિક ફિલ્મ શાળાઓમાં દર્શાવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૬૩ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
2 06-03-2017 ઓન લાઇન બદલી પ્રથમ રાઉન્ડ અને બીજો રાઉન્ડ તથા લઘુભાષીની આંતરીક બદલી બાબત ( પત્ર નં ૮૬૮૬ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) ઓન લાઇન બદલી પ્રથમ રાઉન્ડ અને બીજો રાઉન્ડ તથા લઘુભાષીની આંતરીક બદલી બાબત ( પત્ર નં ૮૬૮૬ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
3 06-03-2017 નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત સંચાલીત તમામ શાળાઓમાં બાળકોને પરીક્ષા અંગે માર્ગદર્શન તથા બાળપ્રકાશ સામયિક પરિચય સભા યોજવાની મંજુરી આપવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૯૧ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત સંચાલીત તમામ શાળાઓમાં બાળકોને પરીક્ષા અંગે માર્ગદર્શન તથા બાળપ્રકાશ સામયિક પરિચય સભા યોજવાની મંજુરી આપવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૯૧ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
4 04-03-2017 શાળાઓના અલગ અલગ પ્રશ્નો ની મિટીંગ ની તારીખ ૦૬૦૩૨૦૧૭ ના બદલે તા ૦૭૦૩૨૦૧૭ રાખવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૪૧ તા ૦૪।૦૩।૨૦૧૭) શાળાઓના અલગ અલગ પ્રશ્નો ની મિટીંગ ની તારીખ ૦૬૦૩૨૦૧૭ ના બદલે તા ૦૭૦૩૨૦૧૭ રાખવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૪૧ તા ૦૪/૦૩/૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
5 04-03-2017 પૃથ્વી ઇ-રીસાયકલ પ્રા.લી. ને ઇ-વેસ્ટ (જુના) ટ્યુબલાઇટ અને પંખા જમા કરાવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૮૭ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) પૃથ્વી ઇ-રીસાયકલ પ્રા.લી. ને ઇ-વેસ્ટ (જુના) ટ્યુબલાઇટ અને પંખા જમા કરાવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૮૭ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
6 04-03-2017 હેપ્પી હોલી ( પત્ર નં ૮૬૫૮ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) હેપ્પી હોલી ( પત્ર નં ૮૬૫૮ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
7 04-03-2017 માર્ચ ૨૦૧૭ માં લેવામા આવેલ ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ ની પરીક્ષા માટે સરકારી પ્રતિનિધિ ફાળવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૬૨ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) માર્ચ ૨૦૧૭ માં લેવામા આવેલ ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ ની પરીક્ષા માટે સરકારી પ્રતિનિધિ ફાળવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૬૨ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
8 03-03-2017 શાળા ભવન અંગેના પ્રશ્નો બાબત ( પત્ર નં ૮૫૪૬ તા ૦૩-૦૩-૨૦૧૭) શાળા ભવન અંગેના પ્રશ્નો બાબત ( પત્ર નં ૮૫૪૬ તા ૦૩-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
9 02-03-2017 રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના પરીણામ બાબત ( પત્ર નં ૮૫૭૨ તા ૦૨-૦૩-૨૦૧૭) રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના પરીણામ બાબત ( પત્ર નં ૮૫૭૨ તા ૦૨-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
10 01-03-2017 રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના રીક્ષાભાડાના વાઉચર મોકલવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૬૭ તા ૦૧-૦૩-૨૦૧૭) રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના રીક્ષાભાડાના વાઉચર મોકલવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૬૭ તા ૦૧-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
11 28-02-2017 ભારતીય વિદ્યામંડળ દ્વારા પરીક્ષા લેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૩૦ તા ૨૮-૦૨-૨૦૧૭) ભારતીય વિદ્યામંડળ દ્વારા પરીક્ષા લેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૩૦ તા ૨૮-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
12 28-02-2017 શાળાઓના અલગ અલગ પ્રશ્નો ની મિટીંગ ની તારીખ ૦૧૦૩૨૦૧૭ ના બદલે તા ૦૬૦૩૨૦૧૭ રાખવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૪૩ તા ૨૮।૦૨।૨૦૧૭) શાળાઓના અલગ અલગ પ્રશ્નો ની મિટીંગ ની તારીખ ૦૧૦૩૨૦૧૭ ના બદલે તા ૦૬૦૩૨૦૧૭ રાખવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૪૩ તા ૨૮/૦૨/૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
13 22-02-2017 બેનર લઈ જવા અંગે... (પત્ર નં-૮૪૬૩ તા.૨૨-૦૨-૨૦૧૭) બેનર લઈ જવા અંગે... (પત્ર નં-૮૪૬૩ તા.૨૨-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
14 21-02-2017 આઇ વી આર એસ ની અમલવારી કરવા બાબત ( પત્ર નં ૮૩૬૨ તા ૨૧-૦૨-૨૦૧૭) આઇ વી આર એસ ની અમલવારી કરવા બાબત ( પત્ર નં ૮૩૬૨ તા ૨૧-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
15 21-02-2017 મરજીયાત રજા ૨૦૧૭ નુ લિસ્ટ મરજીયાત રજા ૨૦૧૭ નુ લિસ્ટ ડાઉનલોડ​ Download​
16 21-02-2017 શાળામાં ૨૮ મી ફેબ્રુઆરી - ૨૦૧૭ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી કરવા બાબત... (પત્ર નં- ૮૪૪૩ તા. ૨૧-૦૨-૨૦૧૭) શાળામાં ૨૮ મી ફેબ્રુઆરી - ૨૦૧૭ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી કરવા બાબત... (પત્ર નં- ૮૪૪૩ તા. ૨૧-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
17 21-02-2017 સને ૨૦૧૫-૧૬ નાં વર્ષની વહેંચેલ શિષ્યવૃત્તિનાં યુ.ટી.સી. અંગે.. (પત્ર નં- ૮૩૮૩ તા.૨૧-૦૨-૨૦૧૭) |સને ૨૦૧૫-૧૬ નાં વર્ષની વહેંચેલ શિષ્યવૃત્તિનાં યુ.ટી.સી. અંગે.. (પત્ર નં- ૮૩૮૩ તા.૨૧-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
18 21-02-2017 ફેમીલી ટ્રીની ડોર ટુ ડોર કામગીરીમાંથી શિક્ષકોને મુક્તિ આપવા બાબત... (પત્ર નં-૮૩૬૯ તા.૨૧-૦૨-૨૦૧૭) ફેમીલી ટ્રીની ડોર ટુ ડોર કામગીરીમાંથી શિક્ષકોને મુક્તિ આપવા બાબત... (પત્ર નં-૮૩૬૯ તા.૨૧-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
19 21-02-2017 સ્વચ્છતા સંકુલ સહાય યોજનાની ગ્રાંટ ફાળવવા બાબત.. (પત્ર નં-૮૩૭૯ તા.૨૧-૦૨-૨૦૧૭) સ્વચ્છતા સંકુલ સહાય યોજનાની ગ્રાંટ ફાળવવા બાબત.. (પત્ર નં-૮૩૭૯ તા.૨૧-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
20 21-02-2017 સને ૨૦૧૫-૧૬ નાં વર્ષની વધેલ શિષ્યવૃત્તિની રકમ ચલણથી સરકારશ્રીમાં જમાં કરાવવા અંગે... (પત્ર નં-૮૩૮૪ તા.૨૧-૦૨-૨૦૧૭) સને ૨૦૧૫-૧૬ નાં વર્ષની વધેલ શિષ્યવૃત્તિની રકમ ચલણથી સરકારશ્રીમાં જમાં કરાવવા અંગે... (પત્ર નં-૮૩૮૪ તા.૨૧-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​

Social