gallaxy
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ,સુરત​ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
Loading...
તારીખ:
તારીખ:
શીર્ષક:
Date:
Date:
Subjet:
ક્રમ તારીખ શીર્ષક ડાઉનલોડ
No Date Subject Download
1 05-04-2018 સને ૨૦૧૬-૧૭ નાં વર્ષની શિષ્યવૃતિની રકમનાં ડ્રાફટ।આદેશ વહેંચણી અંગે.... ( પત્ર નં ૦૮૬ તા. ૦૫-૦૪-૨૦૧૮). સને ૨૦૧૬-૧૭ નાં વર્ષની શિષ્યવૃતિની રકમનાં ડ્રાફટ/આદેશ વહેંચણી અંગે.... ( પત્ર નં 0૮૬ તા. ૦૫-૦૪-૨૦૧૮). ડાઉનલોડ​ Download​
2 05-04-2018 ગુણોત્સવ - ૭ ના એ+ અને અ ગ્રેડ ધરાવતી શાળા ના નાણા જમા આપવા બાબત( પત્ર નં ૯૮ તા.૦૫-૦૪-૨૦૧૮) ગુણોત્સવ - ૭ ના એ+ અને અ ગ્રેડ ધરાવતી શાળા ના નાણા જમા આપવા બાબત( પત્ર નં ૯૮ તા.૦૫-૦૪-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
3 04-04-2018 નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, સુરતની શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓના ગૃપ ફોટો પાડવાની મંજુરી રદ કરવા બાબત ( પત્ર નં ૯૧૦૬ તા. ૨૬-૦૩-૨૦૧૮) નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, સુરતની શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓના ગૃપ ફોટો પાડવાની મંજુરી રદ કરવા બાબત ( પત્ર નં ૯૧૦૬ તા. ૨૬-૦૩-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
4 04-04-2018 ગુણોત્સવ - નાં શાળા સમય બાબત... (પત્ર નં- ૬૦ તા.૦૪-૦૪-૨૦૧૮) ગુણોત્સવ - નાં શાળા સમય બાબત... (પત્ર નં- ૬૦ તા.૦૪-૦૪-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
5 03-04-2018 વાર્ષિક લેખિત પરીક્ષા - ૨૦૧૮ દરમ્યાન ખુટતા પ્રશ્નપત્ર માટે કંટ્રોલ રૂમની વ્યવસ્થા બાબત ( પત્ર નં ૩૧ તા. ૦૩-૦૪-૨૦૧૮) વાર્ષિક લેખિત પરીક્ષા - ૨૦૧૮ દરમ્યાન ખુટતા પ્રશ્નપત્ર માટે કંટ્રોલ રૂમની વ્યવસ્થા બાબત ( પત્ર નં ૩૧ તા. ૦૩-૦૪-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
6 03-04-2018 પ્રવાસી શિક્ષકોના માનદવેતન ના બાકી માસના નાણાં ચુકવવા બાબત ( પત્ર નં ૩૭ તા. ૦૩-૦૪-૨૦૧૮) પ્રવાસી શિક્ષકોના માનદવેતન ના બાકી માસના નાણાં ચુકવવા બાબત ( પત્ર નં ૩૭ તા. ૦૩-૦૪-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
7 03-04-2018 સ્વચ્છતા સહાય યોજનાની ગ્રાઁટ ફાળવવા બાબત ( પત્ર નં ૨૮ તા. ૦૩-૦૪-૨૦૧૮) સ્વચ્છતા સહાય યોજનાની ગ્રાંંટ ફાળવવા બાબત ( પત્ર નં ૨૮ તા. ૦૩-૦૪-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
8 02-04-2018 સીપીએફ નું એક્ષ્ટ્રા નોમીની ફોર્મ ભરવા બાબત ( પત્ર નં ૦૩ તા. ૦૨-૦૪-૨૦૧૮) સીપીએફ નું એક્ષ્ટ્રા નોમીની ફોર્મ ભરવા બાબત ( પત્ર નં ૦૩ તા. ૦૨-૦૪-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
9 02-04-2018 બાલવાડી માટે અભ્યાસક્રમ અને ડાયરી નક્કી કરવા બાબત ( પત્ર નં ૦૫ તા. ૦૨-૦૪-૨૦૧૮) બાલવાડી માટે અભ્યાસક્રમ અને ડાયરી નક્કી કરવા બાબત ( પત્ર નં ૦૫ તા. ૦૨-૦૪-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
10 02-04-2018 વાર્ષિક લેખિત પરીક્ષા ૨૦૧૮ ના પરિણામ માટે પ્રગતિ કાર્ડ મેળવી લેવા બાબત ( પત્ર નં ૧૭ તા. ૦૨-૦૪-૨૦૧૮) વાર્ષિક લેખિત પરીક્ષા ૨૦૧૮ ના પરિણામ માટે પ્રગતિ કાર્ડ મેળવી લેવા બાબત ( પત્ર નં ૧૭ તા. ૦૨-૦૪-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
11 02-04-2018 માનદવેતનથી પ્રવાસી શિક્ષક તરીકે શારીરિક શિક્ષણ અને ચિત્ર શિક્ષકની નિમણુંક આપવા બાબત ( પત્ર નં ૧૩ તા. ૦૨-૦૪-૨૦૦૧૮) માનદવેતનથી પ્રવાસી શિક્ષક તરીકે શારીરિક શિક્ષણ અને ચિત્ર શિક્ષકની નિમણુંક આપવા બાબત ( પત્ર નં ૧૩ તા. ૦૨-૦૪-૨૦૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
12 31-03-2018 પ્રાથમિક શિક્ષણમાં ગુણોત્સવ સુધારણા અંતર્ગત ગુણોત્સવ-૮ બાબત.. (પત્ર નં-૯૨૫૪ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮) પ્રાથમિક શિક્ષણમાં ગુણોત્સવ સુધારણા અંતર્ગત ગુણોત્સવ-૮ બાબત.. (પત્ર નં-૯૨૫૪ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
13 31-03-2018 વાર્ષિક લેખિત પરીક્ષા - ૨૦૧૮નાં ગુજરાતી અને લઘુભાષી પ્રશ્નપત્ર મેળવી લેવા બાબત... (પત્ર નં-૯૨૨૩ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮) વાર્ષિક લેખિત પરીક્ષા - ૨૦૧૮નાં ગુજરાતી અને લઘુભાષી પ્રશ્નપત્ર મેળવી લેવા બાબત... (પત્ર નં-૯૨૨૩ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
14 31-03-2018 બલવાડી વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ માટે સર્વે કરવા બાબત ( પત્ર નં ૯૨૨૯ તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) બલવાડી વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ માટે સર્વે કરવા બાબત ( પત્ર નં ૯૨૨૯ તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
15 31-03-2018 મલેરીયા નાબુદી માટેની પ્રવૃતિ યોજના ( પત્ર નં ૯૨૩૨ તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) મલેરીયા નાબુદી માટેની પ્રવૃતિ યોજના ( પત્ર નં ૯૨૩૨ તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
16 28-03-2018 ૦૨-૦૪-૨૦૧૮ ના રોજ ગુણોત્સવ-૮ આચાર્ય સભાની મીટીંગ હાજર રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૯૧૫૩ તા. ૨૮-૦૩-૨૦૧૮) ૦૨-૦૪-૨૦૧૮ ના રોજ ગુણોત્સવ-૮ આચાર્ય સભાની મીટીંગ હાજર રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૯૧૫૩ તા. ૨૮-૦૩-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
17 27-03-2018 તા. ૨૮-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ ગુણોત્સવ-૦૮ સંદર્ભે બાયસેગ નિહાળવા બાબત ( પત્ર નં ૯૧૦૯ તા. ૨૭-૦૩-૨૦૧૮) તા. ૨૮-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ ગુણોત્સવ-૦૮ સંદર્ભે બાયસેગ નિહાળવા બાબત ( પત્ર નં ૯૧૦૯ તા. ૨૭-૦૩-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
18 27-03-2018 સને ૨૦૧૬-૧૭ નાં વર્ષની શિષ્યવૃતિની રકમની વહેંચણી અંગે.... ( પત્ર નં ૯૧૩૩ તા. ૨૭-૦૩-૨૦૧૮) સને ૨૦૧૬-૧૭ નાં વર્ષની શિષ્યવૃતિની રકમની વહેંચણી અંગે.... ( પત્ર નં ૯૧૩૩ તા. ૨૭-૦૩-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
19 27-03-2018 વાર્ષિક પરિક્ષા - ૨૦૧૮ બાબત ( પત્ર નં ૯૧૪૦ તા. ૨૭-૦૩-૨૦૧૮) વાર્ષિક પરિક્ષા - ૨૦૧૮ બાબત ( પત્ર નં ૯૧૪૦ તા. ૨૭-૦૩-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​
20 27-03-2018 પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ મેળવવા બાબત ( પત્ર નં ૯૧૩૯ તા. ૨૭-૦૩-૨૦૧૮) પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ મેળવવા બાબત ( પત્ર નં ૯૧૩૯ તા. ૨૭-૦૩-૨૦૧૮) ડાઉનલોડ​ Download​

Social