gallaxy
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ,સુરત​ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
Loading...
તારીખ:
તારીખ:
શીર્ષક:
Date:
Date:
Subjet:
ક્રમ તારીખ શીર્ષક ડાઉનલોડ
No Date Subject Download
1 20-02-2017 બાળ રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ની અંતિમ સ્પર્ધામાં હાજર રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૩૪૨ તા ૨૦-૦૨-૨૦૧૭) બાળ રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ની અંતિમ સ્પર્ધામાં હાજર રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૩૪૨ તા ૨૦-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
2 20-02-2017 કચેરી દ્વારા આપવામાં આવેલ સાધન સામગ્રી ડેડસ્ટોક પર ચઢાવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૩૪૪ ત ૨૦-૦૨-૨૦૧૭) કચેરી દ્વારા આપવામાં આવેલ સાધન સામગ્રી ડેડસ્ટોક પર ચઢાવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૩૪૪ ત ૨૦-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
3 15-02-2017 નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાં એન્ડ -લાઇન મૂલ્યાંકન થવા બાબત ( પત્ર નં ૮૨૦૩ તા ૧૫-૦૨-૨૦૧૭) નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાં એન્ડ -લાઇન મૂલ્યાંકન થવા બાબત ( પત્ર નં ૮૨૦૩ તા ૧૫-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
4 14-02-2017 રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના આયોજન બાબત ( પત્ર નં ૮૨૧૧ તા - ૧૪-૨-૧૭) રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના આયોજન બાબત ( પત્ર નં ૮૨૧૧ તા - ૧૪-૨-૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
5 14-02-2017 ટોયલેટ ક્લીનર લીકવીડ મેળવી લેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૧૯૯ તા ૧૪-૨-૨૦૧૭) ટોયલેટ ક્લીનર લીકવીડ મેળવી લેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૧૯૯ તા ૧૪-૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
6 14-02-2017 હેન્ડવોશ લીકવીડ મેળવી લેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૨૦૦ તા ૧૪-૨-૨૦૧૭) હેન્ડવોશ લીકવીડ મેળવી લેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૨૦૦ તા ૧૪-૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
7 14-02-2017 ફ્લોર ક્લીનર લીકવીડ મેળવી લેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૨૦૧ તા ૧૪-૨-૨૦૧૭) ફ્લોર ક્લીનર લીકવીડ મેળવી લેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૨૦૧ તા ૧૪-૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
8 14-02-2017 સને ૨૦૧૭-૧૮ ના માહે માર્ચ ૧૭ પેઇડ ઇન એપ્રિલ૧૭ થી શરૂ થતા માસથી પ્રોવિડન્ડ ફંડની નવી કપાત બાબત ( પત્ર નં ૮૧૮૫ તા ૧૪-૨-૨૦૧૭) સને ૨૦૧૭-૧૮ ના માહે માર્ચ ૧૭ પેઇડ ઇન એપ્રિલ૧૭ થી શરૂ થતા માસથી પ્રોવિડન્ડ ફંડની નવી કપાત બાબત ( પત્ર નં ૮૧૮૫ તા ૧૪-૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
9 10-02-2017 સને - ૨૦૧૭ માં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, સુરતની શાળાઓમાં વર્ષ દરમ્યાન પાડવાની રજા બાબત... (પત્ર નં- ૮૧૩૧ તા.૧૦-૦૨-૨૦૧૭) સને - ૨૦૧૭ માં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, સુરતની શાળાઓમાં વર્ષ દરમ્યાન પાડવાની રજા બાબત... (પત્ર નં- ૮૧૩૧ તા.૧૦-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
10 08-02-2017 ઈસ્પાયર એવોર્ડ યોજના (મનાક) ઓનલાઈન નોમિનેશન બાબત.... (૦૮-૦૨-૨૦૧૭) ઈસ્પાયર એવોર્ડ યોજના (મનાક) ઓનલાઈન નોમિનેશન બાબત.... (૦૮-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
11 08-02-2017 વાર્ષિક પરીક્ષા - ૨૦૧૭ માટે ધો. ૫ થી ૮ નાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉત્તરવહી-પૂરવણી માટેની સંખ્યા મોકલવા બાબત.. (પત્ર નં-૮૦૫૬ તા.૦૮-૦૨-૨૦૧૭) વાર્ષિક પરીક્ષા - ૨૦૧૭ માટે ધો. ૫ થી ૮ નાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉત્તરવહી-પૂરવણી માટેની સંખ્યા મોકલવા બાબત.. (પત્ર નં-૮૦૫૬ તા.૦૮-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
12 08-02-2017 ધોરણ ૩ થી ૮ ની વાર્ષિક લેખિત પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર માટે વિદ્યાર્થીની સંખ્યા મોકલવા બાબત - ( પત્રનં - ૮૦૫૫ તા ૦૮।૦૨।૨૦૧૭) ધોરણ ૩ થી ૮ ની વાર્ષિક લેખિત પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર માટે વિદ્યાર્થીની સંખ્યા મોકલવા બાબત - ( પત્રનં - ૮૦૫૫ તા ૦૮/૦૨/૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
13 07-02-2017 શાળા ભવનની માહિતી મોકલવા અંગે.. (પત્ર નં-૮૦૪૮ તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૭) શાળા ભવનની માહિતી મોકલવા અંગે.. (પત્ર નં-૮૦૪૮ તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
14 07-02-2017 જુથ સ્પર્ધા મોકુફ રાખવા બાબત.... (પત્ર નં-૮૦૫૨ તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૭) જુથ સ્પર્ધા મોકુફ રાખવા બાબત.... (પત્ર નં-૮૦૫૨ તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
15 07-02-2017 સભ્યશ્રીઓની માહિતી બાબત .... (પત્ર નં-૮૦૫૧ તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૭) સભ્યશ્રીઓની માહિતી બાબત .... (પત્ર નં-૮૦૫૧ તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
16 27-01-2017 તા . ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ નાં રોજ શહીદોની યાદમાઁ મૌન ધારણ કરવા બાબત (પત્ર નં ૭૭૯૫ તા. ૨૭-૦૧-૨૦૧૭) તા . ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ નાં રોજ શહીદોની યાદમાંં મૌન ધારણ કરવા બાબત (પત્ર નં ૭૭૯૫ તા. ૨૭-૦૧-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
17 27-01-2017 પલ્સ પોલીયો કાર્યક્રમ અંગેની જાહેરાત થાય તે બાબતની રેલી કાઢવા બાબત..... (પત્ર નં-૭૭૯૮ તા.૨૭-૦૧-૨૦૧૭) પલ્સ પોલીયો કાર્યક્રમ અંગેની જાહેરાત થાય તે બાબતની રેલી કાઢવા બાબત..... (પત્ર નં-૭૭૯૮ તા.૨૭-૦૧-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
18 25-01-2017 બાળ રમતોત્સવ - ૨૦૧૬-૧૭ ની વ્યવસ્થા અને પંચકાર્ય ક્ષેત્રે રોકાયેલ શિક્ષકોને ફરજ પર હાજર ગણવા બાબત... (પત્ર નં-૭૭૩૭ તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૭) બાળ રમતોત્સવ - ૨૦૧૬-૧૭ ની વ્યવસ્થા અને પંચકાર્ય ક્ષેત્રે રોકાયેલ શિક્ષકોને ફરજ પર હાજર ગણવા બાબત... (પત્ર નં-૭૭૩૭ તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
19 24-01-2017 બાળ રમોતોત્સવ - ૨૦૧૬ - ૧૭ બાબત પત્ર નઁ ૭૬૯૮ ૨૪-૦૧-૨૦૧૭ ) બાળ રમોતોત્સવ - ૨૦૧૬ - ૧૭ બાબત પત્ર નંં ૭૬૯૮ ૨૪-૦૧-૨૦૧૭ ) ડાઉનલોડ​ Download​
20 23-01-2017 રાસ્ટ્રીય પુસ્તક મેળામાં સ્વામીવિવેકાનંદ ચિત્ર પ્રદર્શન-૨૦૧૭માં ભાગ લેવા બાબત... (પત્ર નં-૭૬૫૫ તા.૨૩-૦૧-૨૦૧૭) રાસ્ટ્રીય પુસ્તક મેળામાં સ્વામીવિવેકાનંદ ચિત્ર પ્રદર્શન-૨૦૧૭માં ભાગ લેવા બાબત... (પત્ર નં-૭૬૫૫ તા.૨૩-૦૧-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​

Social