gallaxy
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ,સુરત​ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
Loading...
તારીખ:
તારીખ:
શીર્ષક:
Date:
Date:
Subjet:
ક્રમ તારીખ શીર્ષક ડાઉનલોડ
No Date Subject Download
1 09-03-2017 શુભેચ્છાપત્ર ( પત્ર નં ૮૭૮૬ તા ૦૯-૦૩-૨૦૧૭) શુભેચ્છાપત્ર ( પત્ર નં ૮૭૮૬ તા ૦૯-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
2 08-03-2017 વાંચન-ગણન-લેખન અભિવૃદ્ધિ કાર્યક્રમ ના અમલીકરણ બાબત ( પત્ર નં ૮૭૬૩ તા ૦૮-૦૩-૨૦૧૭) વાંચન-ગણન-લેખન અભિવૃદ્ધિ કાર્યક્રમ ના અમલીકરણ બાબત ( પત્ર નં ૮૭૬૩ તા ૦૮-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
3 08-03-2017 વાંચન-ગણન-લેખન અભિવૃદ્ધિ કાર્યક્રમ ના મુલ્યાંકન કાર્યમાં હાજર રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૭૬૪ તા ૦૮-૦૩-૨૦૧૭) વાંચન-ગણન-લેખન અભિવૃદ્ધિ કાર્યક્રમ ના મુલ્યાંકન કાર્યમાં હાજર રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૭૬૪ તા ૦૮-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
4 07-03-2017 વાર્ષિક પરીક્ષા- ૨૦૧૭ બાબત ( પત્ર નં ૮૪૯૨ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) વાર્ષિક પરીક્ષા- ૨૦૧૭ બાબત ( પત્ર નં ૮૪૯૨ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
5 07-03-2017 આધારકાર્ડ તથા બેંક એકાઉન્ટ અંગે ( પત્ર નં ૮૬૯૩ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) આધારકાર્ડ તથા બેંક એકાઉન્ટ અંગે ( પત્ર નં ૮૬૯૩ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
6 07-03-2017 હિસાબી વર્ષ સને ૨૦૧૭-૧૮ અને આકારણી વર્ષ સને ૨૦૧૮-૧૯ માટેની ઇનકમટેક્ષની ક્પાત બાબત ( પત્ર નં ૮૬૯૭ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) હિસાબી વર્ષ સને ૨૦૧૭-૧૮ અને આકારણી વર્ષ સને ૨૦૧૮-૧૯ માટેની ઇનકમટેક્ષની ક્પાત બાબત ( પત્ર નં ૮૬૯૭ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
7 07-03-2017 ઇ-મેઇલ આઇડી બદલવા બાબત ( પત્ર નં ૮૭૦૨ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) ઇ-મેઇલ આઇડી બદલવા બાબત ( પત્ર નં ૮૭૦૨ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
8 07-03-2017 વ્યાયામ તાલીમ શિબિરમાં ઉપશિક્ષકને હાજર રાખવા બાબત ( પત્ર નં ૮૭૦૬ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) વ્યાયામ તાલીમ શિબિરમાં ઉપશિક્ષકને હાજર રાખવા બાબત ( પત્ર નં ૮૭૦૬ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
9 07-03-2017 એસ પી સી પ્રોજેક્ટ અન્વયે સી પી ઓ ને મોડ્યુલની તાલીમ આપવા બાબત ( પત્ર નં ૮૭૧૫ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) એસ પી સી પ્રોજેક્ટ અન્વયે સી પી ઓ ને મોડ્યુલની તાલીમ આપવા બાબત ( પત્ર નં ૮૭૧૫ તા ૦૭-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
10 06-03-2017 બાળકોની સુષુત્પ શકિતોની ઓળખ કરાવતી શૈક્ષણિક ફિલ્મ શાળાઓમાં દર્શાવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૬૩ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) બાળકોની સુષુત્પ શકિતોની ઓળખ કરાવતી શૈક્ષણિક ફિલ્મ શાળાઓમાં દર્શાવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૬૩ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
11 06-03-2017 ઓન લાઇન બદલી પ્રથમ રાઉન્ડ અને બીજો રાઉન્ડ તથા લઘુભાષીની આંતરીક બદલી બાબત ( પત્ર નં ૮૬૮૬ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) ઓન લાઇન બદલી પ્રથમ રાઉન્ડ અને બીજો રાઉન્ડ તથા લઘુભાષીની આંતરીક બદલી બાબત ( પત્ર નં ૮૬૮૬ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
12 06-03-2017 નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત સંચાલીત તમામ શાળાઓમાં બાળકોને પરીક્ષા અંગે માર્ગદર્શન તથા બાળપ્રકાશ સામયિક પરિચય સભા યોજવાની મંજુરી આપવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૯૧ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત સંચાલીત તમામ શાળાઓમાં બાળકોને પરીક્ષા અંગે માર્ગદર્શન તથા બાળપ્રકાશ સામયિક પરિચય સભા યોજવાની મંજુરી આપવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૯૧ તા ૦૬-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
13 04-03-2017 શાળાઓના અલગ અલગ પ્રશ્નો ની મિટીંગ ની તારીખ ૦૬૦૩૨૦૧૭ ના બદલે તા ૦૭૦૩૨૦૧૭ રાખવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૪૧ તા ૦૪।૦૩।૨૦૧૭) શાળાઓના અલગ અલગ પ્રશ્નો ની મિટીંગ ની તારીખ ૦૬૦૩૨૦૧૭ ના બદલે તા ૦૭૦૩૨૦૧૭ રાખવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૪૧ તા ૦૪/૦૩/૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
14 04-03-2017 પૃથ્વી ઇ-રીસાયકલ પ્રા.લી. ને ઇ-વેસ્ટ (જુના) ટ્યુબલાઇટ અને પંખા જમા કરાવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૮૭ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) પૃથ્વી ઇ-રીસાયકલ પ્રા.લી. ને ઇ-વેસ્ટ (જુના) ટ્યુબલાઇટ અને પંખા જમા કરાવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૮૭ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
15 04-03-2017 હેપ્પી હોલી ( પત્ર નં ૮૬૫૮ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) હેપ્પી હોલી ( પત્ર નં ૮૬૫૮ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
16 04-03-2017 માર્ચ ૨૦૧૭ માં લેવામા આવેલ ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ ની પરીક્ષા માટે સરકારી પ્રતિનિધિ ફાળવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૬૨ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) માર્ચ ૨૦૧૭ માં લેવામા આવેલ ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ ની પરીક્ષા માટે સરકારી પ્રતિનિધિ ફાળવવા બાબત ( પત્ર નં ૮૬૬૨ તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
17 03-03-2017 શાળા ભવન અંગેના પ્રશ્નો બાબત ( પત્ર નં ૮૫૪૬ તા ૦૩-૦૩-૨૦૧૭) શાળા ભવન અંગેના પ્રશ્નો બાબત ( પત્ર નં ૮૫૪૬ તા ૦૩-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
18 02-03-2017 રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના પરીણામ બાબત ( પત્ર નં ૮૫૭૨ તા ૦૨-૦૩-૨૦૧૭) રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના પરીણામ બાબત ( પત્ર નં ૮૫૭૨ તા ૦૨-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
19 01-03-2017 રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના રીક્ષાભાડાના વાઉચર મોકલવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૬૭ તા ૦૧-૦૩-૨૦૧૭) રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના રીક્ષાભાડાના વાઉચર મોકલવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૬૭ તા ૦૧-૦૩-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
20 28-02-2017 ભારતીય વિદ્યામંડળ દ્વારા પરીક્ષા લેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૩૦ તા ૨૮-૦૨-૨૦૧૭) ભારતીય વિદ્યામંડળ દ્વારા પરીક્ષા લેવા બાબત ( પત્ર નં ૮૫૩૦ તા ૨૮-૦૨-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​

Social