gallaxy
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ,સુરત​ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
Loading...
તારીખ:
તારીખ:
શીર્ષક:
Date:
Date:
Subjet:
ક્રમ તારીખ શીર્ષક ડાઉનલોડ
No Date Subject Download
1 30-08-2017 પ્રશ્નપત્ર સંરચના માટે ગેરહાજર શિક્ષકોની અવેજ માં હાજર રહેલ શિક્ષકોની યાદી ( પત્ર નં ૪૫૨૬ તા. ૩૦-૦૮-૨૦૧૭) પ્રશ્નપત્ર સંરચના માટે ગેરહાજર શિક્ષકોની અવેજ માં હાજર રહેલ શિક્ષકોની યાદી ( પત્ર નં ૪૫૨૬ તા. ૩૦-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
2 29-08-2017 લઘુભાષી માધ્યમના પ્રશ્નપત્ર સંરચના માટે શિક્ષકોના ઓર્ડર કરવા બાબત. ( પત્ર નં ૪૪૭૬ તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭) લઘુભાષી માધ્યમના પ્રશ્નપત્ર સંરચના માટે શિક્ષકોના ઓર્ડર કરવા બાબત. ( પત્ર નં ૪૪૭૬ તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
3 29-08-2017 સને ૨૦૧૬-૧૭ નાં વર્ષની મંજુર થયેલ શિષ્યવૃતિના પરિપત્ર-૭,૮,૯, અને ૧૦ બાબત ( પત્ર નં ૪૪૮૩ તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭) સને ૨૦૧૬-૧૭ નાં વર્ષની મંજુર થયેલ શિષ્યવૃતિના પરિપત્ર-૭,૮,૯, અને ૧૦ બાબત ( પત્ર નં ૪૪૮૩ તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
4 29-08-2017 ભારત સરકારશ્રીનાં અલ્પસંખ્યક કાર્યકંત્રાલય, નવી દિલ્હી દ્રારા અમલીત મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી, શીખ, પારસી, બૌધ્ધ અને જૈન લઘુમતિનાં વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રિ-મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજના ( પત્ર નં ૪૪૮૨ તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭) ભારત સરકારશ્રીનાં અલ્પસંખ્યક કાર્યકંત્રાલય, નવી દિલ્હી દ્રારા અમલીત મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી, શીખ, પારસી, બૌધ્ધ અને જૈન લઘુમતિનાં વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રિ-મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજના ( પત્ર નં ૪૪૮૨ તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
5 29-08-2017 "સ્વચ્છ સંકલ્પથી સ્વચ્છ સિધ્દ્રિ" ન્યુ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ ( ૨૦૧૭-૨૦૨૨) ની સ્પર્ધા બાબત (પત્ર નં ૪૪૮૪ તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭) "સ્વચ્છ સંકલ્પથી સ્વચ્છ સિધ્દ્રિ" ન્યુ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ ( ૨૦૧૭-૨૦૨૨) ની સ્પર્ધા બાબત (પત્ર નં ૪૪૮૪ તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
6 29-08-2017 વીજબીલની માહિતી બાબત ( પત્ર નં ૪૫૧૧ તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭) વીજબીલની માહિતી બાબત ( પત્ર નં ૪૫૧૧ તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
7 28-08-2017 મુખ્ય શિક્ષક ભરતી - ૨૦૧૭ અન્વયે યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત... (પત્ર નં-૪૪૬૭ તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૭) મુખ્ય શિક્ષક ભરતી - ૨૦૧૭ અન્વયે યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત... (પત્ર નં-૪૪૬૭ તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
8 28-08-2017 પાણીની ટાંકીનાં ઢાકણ નાંખવા બાબત... (પત્ર નં - ૪૪૭૦ તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૭) પાણીની ટાંકીનાં ઢાકણ નાંખવા બાબત... (પત્ર નં - ૪૪૭૦ તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
9 28-08-2017 માહિતી પુરીપાડવા વિનતીં. ( પત્ર નં ૪૪૬૩ તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૭) માહિતી પુરીપાડવા વિનતીં. ( પત્ર નં ૪૪૬૩ તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
10 24-08-2017 સુરત શહેરમાં ખેલમહકુંભ-૨૦૧૭ આયોજન બાબત ( પત્ર નં ૪૪૪૨ તા. ૨૪-૦૮-૨૦૧૭) સુરત શહેરમાં ખેલમહકુંભ-૨૦૧૭ આયોજન બાબત ( પત્ર નં ૪૪૪૨ તા. ૨૪-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
11 23-08-2017 ઝોન કક્ષાના ખેલમહાકુંભ- ૨૦૧૭ના આયોજન બાબત ( પત્ર નં ૪૪૨૦ તા. ૨૩-૦૮-૨૦૧૭) ઝોન કક્ષાના ખેલમહાકુંભ- ૨૦૧૭ના આયોજન બાબત ( પત્ર નં ૪૪૨૦ તા. ૨૩-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
12 22-08-2017 વિદેશ જવા માટે--વિઝા મેળવવા અંગે ( પત્ર નં ૪૩૯૧ તા. ૨૨-૦૮-૨૦૧૭) વિદેશ જવા માટે--વિઝા મેળવવા અંગે ( પત્ર નં ૪૩૯૧ તા. ૨૨-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
13 22-08-2017 ઉર્જા અને સંરક્ષક અંગે શાળા।રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ત્રિસ્તરીય ચિત્ર સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૭૯ તા. ૨૨-૦૮-૨૦૧૭) ઉર્જા અને સંરક્ષક અંગે શાળા/રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ત્રિસ્તરીય ચિત્ર સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૭૯ તા. ૨૨-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
14 22-08-2017 સી.આર.સી. કક્ષાનાં ૨૦૧૭ ગણિત- વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રદર્શન માં ઉદઘાટકશ્રીનાં નામ આપવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૮૦ તા. ૨૨-૦૮-૨૦૧૭) સી.આર.સી. કક્ષાનાં ૨૦૧૭ ગણિત- વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રદર્શન માં ઉદઘાટકશ્રીનાં નામ આપવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૮૦ તા. ૨૨-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
15 21-08-2017 પ્રશ્નપત્ર સંરચના માટે શિક્ષકોના ઓર્ડર કરવા બાબત... (પત્ર નં-૪૩૪૫ તા.૨૧-૦૮-૨૦૧૭) પ્રશ્નપત્ર સંરચના માટે શિક્ષકોના ઓર્ડર કરવા બાબત... (પત્ર નં-૪૩૪૫ તા.૨૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
16 21-08-2017 બિનતાલીમી શિક્ષકોએ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધીમાં તાલીમ મેળવી લેવા બાબત... (પત્ર નં-૪૩૩૫ ત.૨૧-૦૮-૨૦૧૭) બિનતાલીમી શિક્ષકોએ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધીમાં તાલીમ મેળવી લેવા બાબત... (પત્ર નં-૪૩૩૫ ત.૨૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
17 21-08-2017 કાયમી લોક અદાલત બાબત... (પત્ર નં-૪૩૩૪ તા.૨૧-૦૮-૨૦૧૭) કાયમી લોક અદાલત બાબત... (પત્ર નં-૪૩૩૪ તા.૨૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
18 21-08-2017 ગુજરાત ક્વીઝ - ૨૦૧૭ માં લેવા બાબત (પત્ર નં ૪૩૩૮ તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૭) ગુજરાત ક્વીઝ - ૨૦૧૭ માં લેવા બાબત (પત્ર નં ૪૩૩૮ તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
19 21-08-2017 મીટીંગ માં હાજર રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૬૦ તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૭) મીટીંગ માં હાજર રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૬૦ તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
20 21-08-2017 મધ્યાહન ભોજન યોજનાની વેબસાઇટના દૈનિક રીપોર્ટના અમલીકરણ કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૭૦ તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૭) મધ્યાહન ભોજન યોજનાની વેબસાઇટના દૈનિક રીપોર્ટના અમલીકરણ કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૭૦ તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​

Social