નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ

Email Id [email protected]
Place Surat, Gujarat
Address ગોપીપુરા, પારસીવાડ, સુરત, Gopipura - 395001

શ્રી વાસુદેવ સ્માર્ત પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531004
Place સુરત , ગુજરાત
Address પીપલોદ, ગામતળ,

શ્રી કુંજવિહારી મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531005
Place સુરત , ગુજરાત
Address પોલીસ હેડક્વાર્ટસ, અઠવાલાઈન્સ

શ્રી વિશ્વેશ્વરૈયા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531006
Place સુરત , ગુજરાત
Address પોલીસ હેડક્વાર્ટસ, અઠવાલાઈન્સ

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531007
Place સુરત , ગુજરાત
Address પછાતવર્ગ સોસા., અઠવાઝોન કચેરી પાસે

શ્રી નરસિંહરાવ દિવેટીયા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531008
Place સુરત , ગુજરાત
Address હરિધામ સોસા., વિવેકાનંદ નગર સોસાની બાજુમાં, કરંજ

ભક્ત કવિ અખો પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531010
Place સુરત , ગુજરાત
Address ઈ.ડબ્લ્યુ.એસ. આવાસ, ભેસ્તાન

દિવાન બહાદુર ચુનીલાલ માણેકલાલ ગાંધી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531011
Place સુરત , ગુજરાત
Address કાપડિયા હેલ્થ સેન્ટર પાછળ, અંબાનગર

રામકૃષ્ણ પરમહંસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531012
Place સુરત , ગુજરાત
Address કાપડિયા હેલ્થ સેન્ટર પાછળ, અંબાનગર

શ્રી ચુનીલાલ ઘેલાભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531013
Place સુરત, ગુજરાત
Address અલથાણ ટેનામેન્ટ પાસે, ભટાર

ડૉ. સી. એમ. દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531014
Place સુરત, ગુજરાત
Address અલથાણ ટેનામેન્ટ પાસે, ભટાર

અશફાક ઉલ્લાખાન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531015
Place સુરત, ગુજરાત
Address રસુલાબાદ, આઝાદ નગર, ભટાર

શ્રી ઈશ્વર પેટલીકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531016
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગંગા-જમના એપા. પાસે, મહારાણા પ્રતાપ ગાર્ડન પાસે, વરાછા

ડો. શ્રીધર વ્યંકટેશ કેતકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531017
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભગવતી નગર, ભેસ્તાન

શ્રી ઈશ્વરલાલ ગુલાબભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531018
Place સુરત, ગુજરાત
Address ચોકી શેરી, નાનપુરા

શ્રી ચંદ્રવદન ચીમનલાલ મહેતા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531019, 6353531019
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભગવતી નગર, ભેસ્તાન

આચાર્ય એ. આર. દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531020
Place સુરત, ગુજરાત
Address સમૃધ્ધિની સામે, ડચ રોડ, નાનપુરા

શ્રી રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531021
Place સુરત, ગુજરાત
Address લાપસીવાળાની ચાલ, રૂદરપુરા

ગનીભાઈ દહીંવાલા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531022
Place સુરત, ગુજરાત
Address લાપસીવાળાની ચાલ, રૂદરપુરા

બિસ્મીલ્લાખાં પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531023
Place સુરત, ગુજરાત
Address બડેખાં ચકલા, કાજીનું મેદાન, ગોપીપુરા

કવિશ્રી સુંદરમ્ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531024
Place સુરત , ગુજરાત
Address ડાહ્યા પાર્ક, વરાછા રોડ, વરાછા

શ્રી વિજભૂખણદાસ કહાનદાસ દારૂવાલા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531025
Place સુરત, ગુજરાત
Address કોપચીવાડ, સગરામપુરા

શ્રી કિશનસિંહ ચાવડા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531026
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભગવતી નગર, ભેસ્તાન

શ્રી દુર્ગારામ મંછારામ મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531028, 9687971336
Place સુરત, ગુજરાત
Address બોમ્બે કોલોની, રૂદરપુરા

ડો. જગદીશચંદ્ર બોઝ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531029
Place સુરત, ગુજરાત
Address વાડીવાલા દરગાહની બાજુમાં, નહેર પાસે, કિન્નરી સિનેમાની સામે, ભાઠેના

જનાબ મૌલાના-અબ્દુલ કલામ આઝાદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531030
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાતાલી મહોલ્લો, સગરામપુરા

શ્રી ગણેશ માવલંકર પાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531032
Place સુરત, ગુજરાત
Address ડિંડોલી ગામ

દિવાનજી દિલખુશ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531033, 7574892072
Place સુરત, ગુજરાત
Address રામજી મંદિરની બાજુમાં, નિશાળ ફળિયું, વડોદ

શ્રી ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531034
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈચ્છારામ મહેતાની શેરી, સગરામપુરા

જનાબ મિરઝા ગાલિબ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531035
Place સુરત, ગુજરાત
Address પદ્માવતી સોસા., મારૂતિ નગર, લિંબાયત

શ્રી મોહનલાલ કસ્તુચંદ ઝ્વેરી તથા શ્રી કુરેશી રજનીકાંત ઝવેરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531036
Place સુરત, ગુજરાત
Address સગરામપુરા કોમ્યુનિટી હોલની સામે, સગરામપુરા

ડૉ. શાંતિસ્વરૂપ ભટનાગર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531037, 9426843290
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગામ તળ, ભેસ્તાન

શ્રી ભીખીબહેન બી. દારૂવાળા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531038
Place સુરત, ગુજરાત
Address સગરામપુરા કોમ્યુનિટી હોલની સામે, સગરામપુરા

અબ્બાસ અબ્દુલાલી વાસી 'મરીઝ' પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531040
Place સુરત, ગુજરાત
Address આંબાવાડી, કાલીપુલ

શેઠ એદલજી ભીખાજી નાકલા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531041
Place સુરત, ગુજરાત
Address મલેસર મહોલ્લો, રૂસ્તમપુરા

ખુદીરામ બોઝ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531042
Place સુરત, ગુજરાત
Address માન દરવાજા મ્યુનિ. ટેનામેન્ટ, ઉમરવાડા

શ્રી અણ્ણાભાઉ સાઠે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531043
Place સુરત, ગુજરાત
Address માન દરવાજા મ્યુનિ. ટેનામેન્ટ, ઉમરવાડા

શ્રી જયપ્રકાશ નારાયણ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531045
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ખટોદરા કોલોની

શ્રી મોતીભાઈ અમીન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531046
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ખટોદરા કોલોની

શ્રીમતી સાવિત્રીબાઈ ફૂલે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531047
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈશ્વરપુરા, નવાગામ, ડીંડોલી રોડ

શ્રી શારદાબેન મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531049
Place સુરત, ગુજરાત
Address ક્ષેત્રપાળ નગર, ગોવાલક, બમરોલી રોડ

શ્રી દાદાભાઈ નવરોજી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531050
Place સુરત, ગુજરાત
Address પીપરડી શેરી, સલાબતપુરા

શ્રી દયાળજી નાનુભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531051
Place સુરત, ગુજરાત
Address કોસાડ બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં , કોસાડ

વાસુદેવ બળવંત ફડકે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531052
Place સુરત, ગુજરાત
Address રસુલાબાદ, આઝાદ નગર, ભટાર

ગોપીનાથ મલિક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531053
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગોલવાડના નાકે, ઈન્દરપુરા

શ્રી ગોવનભાઈ લક્ષ્મીચંદ રેશમવાલા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531055
Place સુરત, ગુજરાત
Address પુરબિયા શેરી, નવાપુરા

સંત શ્રી રંગ અવધુત પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531056
Place સુરત, ગુજરાત
Address લીમડા ફળિયુ, કોસાડ ગામ

હકીમચીચી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531058
Place સુરત, ગુજરાત
Address અમદાવાદી શેરી, નવાપુરા

શ્રી રાજારામ મોહનરાય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531059
Place સુરત , ગુજરાત
Address ઘનશ્યામ નગર, વરાછા રોડ, વરાછા

શેઠશ્રી પ્રાણસુખલાલ મફતલાલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531060
Place સુરત, ગુજરાત
Address મોતી ટૉકીઝ સામે, બેગમપુરા

પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકુર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531061
Place સુરત, ગુજરાત
Address શેતરંજી વાડ, બેગમપુરા

પ્રા. ત્રિભોવનદાસ ગજ્જર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531062
Place સુરત, ગુજરાત
Address શેતરંજી વાડ, બેગમપુરા

પંડિત સુખલાલજી સંઘજી સંઘવી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531063
Place સુરત, ગુજરાત
Address જલારામ નગર, ગોડાદરા

શ્રીમતી મણીબેન અસારાવાળા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531064
Place સુરત, ગુજરાત
Address આંબાવાડી, સુલતાનાબાદ

શ્રી જ્યોતિન્દ્ર દવે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531065
Place સુરત, ગુજરાત
Address વિરામગામી મહોલ્લો, બેગમપુરા

વીર સાવરકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531066
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈશ્વરપુરા, નવાગામ, ડીંડોલી રોડ

મૈથિલી શરણ ગુપ્તા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531067
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગૃહલક્ષ્મી નગર, ડીંડોલી જકાતનાકા પાસે

આર્ય ભટ્ટ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531068
Place સુરત , ગુજરાત
Address ગુ. હા. બોર્ડ કૉલોની, બોમ્બે માર્કેટ પાસે

શ્રી પ્રફુલચંદ્ર ચાકી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531069
Place સુરત , ગુજરાત
Address ગુ. હા. બોર્ડ કૉલોની, બોમ્બે માર્કેટ પાસે

સંત ગાડગે બાબા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531071
Place સુરત , ગુજરાત
Address ગુ. હા. બોર્ડ કૉલોની, બોમ્બે માર્કેટ પાસે

શ્રીનંદીબેન પ્રભુભાઈ ઇજારદાર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531073
Place સુરત, ગુજરાત
Address સી.કે. પીઠાવાલા સ્કુલની પાસે, ભીમપોર

જનાબ મીર તકી મીર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531074
Place સુરત, ગુજરાત
Address મીઠી ખાડી, લિંબાયત

ઈસ્માઈલ મીરઠી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531075
Place સુરત, ગુજરાત
Address વાડીવાલા દરગાહની બાજુમાં, નહેર પાસે, કિન્નરી સિનેમાની સામે, ભાઠેના

સંતશ્રી ભિક્ષુ અખંડાનંદજી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531076, 8980523530
Place સુરત, ગુજરાત
Address બૂડિયા ગામ

સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531077
Place સુરત, ગુજરાત
Address સિધ્ધાર્થ નગર, ભેસ્તાન

શ્રી ચુનીલાલ મડિયા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531078
Place સુરત, ગુજરાત
Address મેઈન રોડ, ગલેમંડી

સર કીકાભાઈ પ્રેમચંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531079
Place સુરત , ગુજરાત
Address ઘનશ્યામ નગર, વરાછા રોડ

વીર તાત્યા ટોપે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531080
Place સુરત, ગુજરાત
Address કોલસાવાડ, મંછરપુરા

શ્રી ગોરધનદાસ રણછોડદાસ ચોખાવાળા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531081
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઉનાપાણી રોડ, લાલ દરવાજા

સંત તુડકોજી મહારાજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531082
Place સુરત, ગુજરાત
Address શિવાજી નગર, લિંબાયત

કવિશ્રી પ્રેમાનંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531083
Place સુરત , ગુજરાત
Address મોહનભાઈની ચાલ, વરાછા રોડ

ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન્ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531084
Place સુરત, ગુજરાત
Address કૃષ્ણકુંજ સોસા પાસે, ઠકોર ધ્વાર સોસા પાસે

શ્રી બ. ક. ઠકોર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531086
Place સુરત , ગુજરાત
Address મોહનભાઈની ચાલ, વરાછા રોડ

કવિશ્રી કલાપી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531087
Place સુરત , ગુજરાત
Address ડાહ્યા પાર્ક, વરાછા રોડ

શ્રી કંચનલાલ મામાવાળા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531088
Place સુરત, ગુજરાત
Address મહાદેવ નગર, અડાજણ

શ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531090
Place સુરત , ગુજરાત
Address ભાતની વાડી, વરાછા રોડ

મહાકવિ કાલીદાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531091
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભીડ ભંજન સોસાયટી, બમરોલી

શ્રીનિવાસ રામાનુજન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531092
Place સુરત , ગુજરાત
Address પટેલ નગર, અશ્વનીકુમાર

શ્રી ધનસુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531093
Place સુરત , ગુજરાત
Address પટેલ નગર, અશ્વનીકુમાર

શ્રી ઈશ્વચંદ્ર વિદ્યાસાગર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531094
Place સુરત, ગુજરાત
Address કાપોદ્રા ચાર રસ્તા પાસે, વરાછા રોડ,

શ્રી લાલા લજપતરાય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531096
Place સુરત, ગુજરાત
Address કાપોદ્રા ચાર રસ્તા પાસે, વરાછા રોડ

મહર્ષિ કણાદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531098
Place સુરત , ગુજરાત
Address બોમ્બે કોલોની, કાપોદ્રા

કવિવરશ્રી રવીન્દ્રનાથ ટગોર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531099
Place સુરત , ગુજરાત
Address નાના વરાછા, ગામતળ

કવિશ્રી ઉમાશંકર જોષી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531100
Place સુરત , ગુજરાત
Address નાના વરાછા, ગામતળ

શ્રીમહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531101
Place સુરત, ગુજરાત
Address બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં, રૂંઢ મગદલ્લા

શ્રી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531102
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગાયત્રી નગર, ડીંડોલી

કવિશ્રી હરીન્દ્ર દવે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531103
Place સુરત, ગુજરાત
Address દાળિયા શેરી, મહિધરપુરા

ડૉ. હોમીભાભા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531105
Place સુરત, ગુજરાત
Address સ્વામી વિવેકાનંદ પુલના નાકે, બાપુનગર

શ્રી રણજિતભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531106
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, લિંબાયત

ભક્ત કવિ શામળ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531107
Place સુરત, ગુજરાત
Address હોડી બંગલા, કતારગામ દરવાજા

મધર ટેરેસા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531108
Place સુરત, ગુજરાત
Address હોડી બંગલા, કતારગામ દરવાજા

શ્રી રૂશ્તમજી મોદી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531109
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગવિયર, ડુમસ રોડ, સુરત

શ્રી ચંદુલાલ દુલ્લભદાસ માયાસાધુવાલા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531110
Place સુરત, ગુજરાત
Address વાયદાશેરી, સૈયદપુરા

શ્રી વજુભાઈ ટાંક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531111
Place સુરત, ગુજરાત
Address પ્રણામી મંદિર, સૈયદપુરા

શ્રી અરદેસર ધનજીશાહ કોટવાલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531112
Place સુરત, ગુજરાત
Address હરીપુરા, કાસકીવાડ, ગુંબજવાળી મસ્જિદ પાસે

ક્રાંતિવીર સરદારસિંહ રાણા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531113
Place સુરત, ગુજરાત
Address પારસ સોસાયટી, કતારગામ રોડ

સંત ડોંગરેજી મહારાજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531114
Place સુરત, ગુજરાત
Address પારસ સોસાયટી, કતારગામ રોડ

સંત કવયિત્રી પાનબાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531115
Place સુરત, ગુજરાત
Address પારસ સોસાયટી, કતારગામ રોડ

માદામ ભીખાજી કામા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531116
Place સુરત, ગુજરાત
Address પારસ સોસાયટી, કતારગામ રોડ

શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531117
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાછળ, ગોટાલાવાડી

સંત એકનાથ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531118
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાછળ, ગોટાલાવાડી

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531119
Place સુરત, ગુજરાત
Address મારૂતિ નગર, લિંબાયત

શ્રીમતી જ્યોત્સનાબેન શુક્લ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531120
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાછળ, ગોટાલાવાડી

ગુરુ વિજય વલ્લભસૂરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531121
Place સુરત, ગુજરાત
Address સિધ્ધિ વિનાયક મંદિરની પાસે, વેસુ-આભવા રોડ

શ્રી ગિજુભાઈ બધેકા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531122
Place સુરત , ગુજરાત
Address કમલપાર્ક સોસાયટી, માતાવાડી, કરંજ

શ્રી સંજીવકુમાર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531123
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાગોરી વાડ, સૈયદપુરા

શ્રી નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531124
Place સુરત, ગુજરાત
Address શ્યામ મંદિરની બાજુમાં, ન્યુ સીટી લાઈટ રોડ, વેસુ-ભરથાણા

શ્રી બહેરામજી મલબારી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531125
Place સુરત, ગુજરાત
Address ચોથીયા શેરી, રૂઘનાથપુરા

ડૉ. અમીનચંદ શાહ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531126
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગાર્ડન ફેક્ટરી પાસે, રામપુરા

નુરા ડોસા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531127
Place સુરત, ગુજરાત
Address નુરી મહોલ્લો, રામપુરા

શ્રી કનૈયાલાલ નાનાભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531128
Place સુરત, ગુજરાત
Address જગુ વલ્લ્ભની પોળ, સંઘાડિયા વાડ

શ્રીમહીપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531129
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભીમરાડ ગામ

શ્રીમતિ કાશીબેન ઉત્તમરામ સિંગાપુરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531130
Place સુરત, ગુજરાત
Address જગુ વલ્લ્ભની પોળ, સંઘાડિયા વાડ

કવિશ્રી દલપતરામ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531132
Place સુરત , ગુજરાત
Address કમલપાર્ક સોસાયટી, માતાવાડી,, કરંજ

સ્વામી આનંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531134
Place સુરત, ગુજરાત
Address ખજોદ ગામ

શાંતા શેળકે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531135
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, આસપાસ નગર-૧, લિંબાયત

ડો. વિક્રમભાઈ સારાભાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531136
Place સુરત, ગુજરાત
Address શ્રેયસ વિદ્યાલયની બાજુમાં , ફૂલપાડા

સંત તુકારામ મહારાજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531138
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, આસપાસ નગર-૧, લિંબાયત

શ્રી હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531139
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગોધામણીયાની પોળ, ખપાટીયા ચકલા

છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531140
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈશ્વરપુરા, નવાગામ, ડીંડોલી રોડ

શ્રી વિષ્ણુ સખારામ ખાંડેકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531142
Place સુરત, ગુજરાત
Address બી. આર. સી. સામે, વિકાસ કોલોની, ઉધના

કવિશ્રી રાજેન્દ્ર શાહ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531143
Place સુરત , ગુજરાત
Address શ્રેયસ વિદ્યાલયની બાજુમાં, ફૂલપાડા

શ્રીમતિ નંદગૌરી નંદશંકર તુળજાશંકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531144
Place સુરત, ગુજરાત
Address પ્રતાપ પ્રેસની સામે, નાંણાવટ

મીઠુબહેન પિટિટ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531145
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુનિ. કવાર્ટસની પાસે, સોદાગર વાડ

સંત બહિણાબાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531146
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈશ્વરપુરા, નવાગામ, ડીંડોલી રોડ

ડૉ. ઝાકીર હુસેન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531147
Place સુરત, ગુજરાત
Address નેશનલ ડેરીની સામે, ચોક બજાર

સંતશ્રી દાસીજીવણ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531148
Place સુરત, ગુજરાત
Address જળદેવી માતાનાં મંદિરની માજુમાં, આભવા

આયુર્વેદાચાર્ય શ્રી ચરકમુનિ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531149
Place સુરત, ગુજરાત
Address સુર્યપુર સોસા, રાંદેર રોડ

અડાજણ બુનિયાદી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531150
Place સુરત, ગુજરાત
Address હોળી ચકલા, અડાજણ

શ્રી પ્રીતમલાલ મજમુદાર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531151
Place સુરત, ગુજરાત
Address હોળી ચકલા, , અડાજણ

શ્રી રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531153
Place સુરત, ગુજરાત
Address સુર્યપુર સોસા, રાંદેર રોડ

સરોજીની નાયડુ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531154
Place સુરત, ગુજરાત
Address સુર્યપુર સોસા, રાંદેર રોડ

વીર કવિ નર્મદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531156
Place સુરત, ગુજરાત
Address તાપી કિનારે, રાંદેર

શ્રીછોટુભાઈ પુરાણી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531157, 9427467617
Place સુરત, ગુજરાત
Address પંચાયત ઓફિસની સામે, બમરોલી ગામ

કવિશ્રી આદિલ મન્સુરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531158
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, સૂર્ય નગર સોસા. ની પાછળ

નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531159
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભાણકી સ્ટેડીયમ પાસે, રાંદેર

મહારાજા અગ્રેસન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531160
Place સુરત, ગુજરાત
Address અગ્રસેન ભવનની સામે, સીટી લાઈટ

શ્રી ઝીણાભાઈ નાવિક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531161
Place સુરત, ગુજરાત
Address જહાંગીરાબાદ, ઉગત, રાંદેર

શ્રી મહર્ષિ કર્વે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531162
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, લિંબાયત

પંડિત દીનદયાળ ઉપધ્યાય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531163
Place સુરત, ગુજરાત
Address રબારીવાસ, જહાંગીરાબાદ, ઉગત, ભેસાણ રોડ, રાંદેર

જનાબ આસિમ રાંદેરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531164
Place સુરત, ગુજરાત
Address તાપી કિનારે, રાંદેર

શ્રી નાથુભાઈ પહાડે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531165
Place સુરત, ગુજરાત
Address મોરા ભાગળ, રાંદેર

શ્રી રવિશંકર મહારાજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531166
Place સુરત, ગુજરાત
Address જહાંગીરાબાદ, ઉગત, રાંદેર

શ્રી ઠકોરભાઈ મિસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531167
Place સુરત, ગુજરાત
Address બિક્ષુક ગૃહની પાસે, રામનગર

ભગિની નિવેદિતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531168
Place સુરત, ગુજરાત
Address બિક્ષુક ગૃહની પાસે, રામનગર

સંત તુલસીદાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531169
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાસે, ડુંભાલ

સંતશ્રી પૂજ્ય મોટા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531170
Place સુરત, ગુજરાત
Address રામમઢી, જહાંગીરપુરા

શહીદ ચંદ્રશેખર આઝાદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531171
Place સુરત, ગુજરાત
Address કતારગામ પોલિસ સ્ટેશન, કતારગામ

શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531172
Place સુરત, ગુજરાત
Address બસ સ્ટેન્ડની પાસે, કતારગામ

શ્રી ચીમનલાલ હીરાલાલ રાણા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531173
Place સુરત, ગુજરાત
Address કાંસા નગર, કતારગામ

શ્રી કૄષ્ણલાલ શ્રીધરાણી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531174
Place સુરત, ગુજરાત
Address સ્મશાનભૂમિ પાસે, અશ્વનીકુમાર, ફૂલપાડા

મહારાણી તારાબાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531175
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગાયત્રી નગર, ડીંડોલી

કવિ સમ્રાટ ઉપેન્દ્ર ભંજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 9898596535
Place સુરત, ગુજરાત
Address કતારગામ બસસ્ટેન્ડ. કતારગામ, સુરત

સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531178
Place સુરત, ગુજરાત
Address વિરામનગર, વેડ રોડ

મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531180
Place સુરત, ગુજરાત
Address રૂપલ સોસાયટી, વેડ રોડ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531181
Place સુરત, ગુજરાત
Address લેક ગાર્ડન પાસે, , કોસાડ

સંત પુનિત પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531182
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાની બહુચરાજી, ટુંકી

કસ્તુરબા ગાંધી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531183
Place સુરત, ગુજરાત
Address વિરામનગર, વેડ રોડ

અહિલ્યાબાઈ હોળકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531185
Place સુરત, ગુજરાત
Address રૂપલ સોસાયટી, વેડ રોડ

શ્રી રમણલાલ નાગરજી મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531186
Place સુરત, ગુજરાત
Address મોટી વેડ, ગામતળ

આચાર્ય હેમચંદ્ર સુરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531187
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાની વેડ, ગામતળ

મહર્ષિ અરવિંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531188
Place સુરત, ગુજરાત
Address સીંગણપોર, ગામતળ

શ્રી બાપાલાલ વૈદ્ય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531189
Place સુરત, ગુજરાત
Address ડભોલી, ગામતળ

શ્રી ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531190
Place સુરત, ગુજરાત
Address લો- કોસ્ટ કોલોની, ઉમરવાડા

ડૉ. ડી. એન. વાડિયા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531191
Place સુરત, ગુજરાત
Address લો- કોસ્ટ કોલોની, ઉમરવાડા

તૈયબજી રેહાના અબ્બાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531192
Place સુરત, ગુજરાત
Address લો- કોસ્ટ કોલોની, ઉમરવાડા

બેગમ ઝિન્નત મહલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531193
Place સુરત, ગુજરાત
Address લો- કોસ્ટ કોલોની, ઉમરવાડા

જનાબ બહાદુરશાહ ઝફર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531194
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુનિસિપલ ટેનામેન્ટ પાસે, આંજણા

શકુંતલા દેવી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531195
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગાયત્રી નગર, ડીંડોલી

અવિનાશ વ્યાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531196
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુનિસિપલ ટેનામેન્ટ પાસે, આંજણા

શ્રી પરીક્ષિતલાલ મજમુદાર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531197
Place સુરત, ગુજરાત
Address મીરા નગર, ઉધના

શ્રી મણીબેન પટેલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531198
Place સુરત, ગુજરાત
Address મીરા નગર, ઉધના

શ્રી બિપીનચંદ્ર પાલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531199, 7801973033
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈ.ડબ્લ્યુ.એસ. આવાસ, વડોદ

શ્રી બાબા આમટે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531200
Place સુરત, ગુજરાત
Address જૂની ઉધના ઝોન કચેરી, ઝીરો રોડ, ઉધના

સંત મુક્તાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531202
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઉધના ગામ તળ, બાપજી ભગત મંડળની સામે, ઉધના

શ્રી સુરેશ જોશી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531203
Place સુરત, ગુજરાત
Address જલારામ નગર, ગોડાદરા

ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531204
Place સુરત, ગુજરાત
Address બી. આર. સી. સામે, વિકાસ કોલોની, ઉધના

પંડિત મદનમોહન માલવિયા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531205
Place સુરત, ગુજરાત
Address બી. આર. સી. સામે, વિકાસ કોલોની, ઉધના

શ્રી મહાદેવભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531206
Place સુરત, ગુજરાત
Address પોસ્ટલ કોલોની, ઉધના

શ્રી રતિલાલ કેશવભાઈ ચૌહાણ 'શાંતમ્' પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531207
Place સુરત, ગુજરાત
Address પોસ્ટલ કોલોની, ઉધના

જસ્ટીસ ધીરૂભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531208
Place સુરત, ગુજરાત
Address હરિ નગર-૨, ઉધના

શહીદ વિનોદ કિનારીવાલા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531209
Place સુરત, ગુજરાત
Address હરિ નગર-૨, ઉધના

શ્રી મદનલાલ ધીંગરા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531210
Place સુરત, ગુજરાત
Address બી. આર. સી. સામે, વિકાસ કોલોની, ઉધના

સયાજીરાવ ગાયકવાડ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531211
Place સુરત, ગુજરાત
Address વિજય નગર, ઉધના

કવયિત્રી ઈંદિરા સંત પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531212
Place સુરત, ગુજરાત
Address વિજય નગર, ઉધના

શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ ઝવેરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531213
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગામ તળ, ભેસ્તાન

શ્રી રસિકલાલ છો. પરીખ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531214
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગામ તળ, ભેસ્તાન

ભાષ્કરાચાર્ય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531215
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગામ તળ, ભેસ્તાન

નાલંદા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531216
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાલંદા દરગાહ પાસે, ભેદવાડ

સંત જનાબાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531217
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાલંદા દરગાહ પાસે, ભેદવાડ

ધૂમકેતુ' પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Email Id [email protected]
Contact No 6353531218
Place સુરત, ગુજરાત
Address કૃષ્ણકુંજ સોસા પાસે, ઠકોર ધ્વાર સોસા પાસે