NoDateSubject View Download
130-11-2023CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) તાલીમમાં હાજર રહેવા બાબત (લાગુ પડતી શાળાઓ ) View Download
229-11-2023માહે જુલાઈ ૨૦૨૩ થી ઓગષ્ટ ૨૦૨૩ ની સ્વચ્છતા ગ્રાંટ ફાળવવા બાબત View Download
322-11-2023વર્ષ : ૨૦૨૨-૨૩ ની અનુસૂચિત જાતિના ધો-૧ થી ૮ ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રિ-મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજનાની બાકી કામગીરી પૂર્ણ કરવા બાબત View Download
407-11-2023સુકન્યા સમૃધ્ધિ યોજના હેઠળ વિદ્યાર્થીઓના ખાતા પોસ્ટ ઓફિસમાં ખોલાવા બાબત View Download
507-11-2023SAS માં ભરવામાં આવતા એરીયર્સ બીલોના પત્રકોની નકલો બાબત View Download
607-11-2023મુખ્ય મંત્રીશ્રી જ્ઞાન સાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરવા બાબત. View Download
707-11-2023જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્સિયલ સ્ફુલ્સ, જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાયબલ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ અને મોડેલ સ્કુલ્સમાં ધોરણ-૬માં પ્રવેશ માટે તેમજ મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાની કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા (CET) ની તારીખ જાહેર કરવા બાબત View Download
807-11-2023નામ - જાતિ - અટકના સુધારાનો કેમ્પ રાખવા બાબત View Download
907-11-2023ઈલેક્ટ્રીક રીપેરીંગ, ટાંકી સફાઈ અને આર.ઓ.પ્લાન્ટ રીપેરીંગ બાબત View Download
1006-11-2023ફેસ્ટીવલ એડવાન્સ ચુકવવા બાબત View Download
  • 1