NoSubject View Download
1નિવૃત્ત થયા પછી આખરી ચૂકવણાનું ફોર્મ ભરવા માટેની સૂચનાઓ. તેમજ ફોર્મ નંબર ૧૦-ક અને ૧૦-ખ (૮ પાના ), ફોર્મ જ . પ્રો . ફંડ ૧૦ સી (૪ પાના) View Download
2CL/DL રજાનું ફોર્મ View Download
3બાલવાડી નું ફોર્મ View Download
4લાંબી રાજા નું ફોર્મ View Download
5નવો પ્રવેશ (New Admission) શાળામાં દાખલ કરવાનો નમૂનો View Download
6પ્રાથમિક શાળામાં નોકરી કરતાં શિક્ષક / શિક્ષિકા / કર્મચારીએ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ આપતી વખતે ભરવાનું સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ દરખાસ્ત પત્રક View Download
7અંશત:આખરી ઉપાડ મેળવવાનું પત્રક (૯૦ ટકા ઉપાડ) View Download
8વાહનભથ્થું મેળવવા માટેનુ ફોર્મ View Download
9તબીબી સારવાર પુસ્તિકા મેળવવા માટેનુ ફોર્મ View Download
10માસિક તબીબી ભથથું મેળવવા / તબીબી ભથ્થું બંધ કરવા અંગેનું ફોર્મ View Download
  • 1